REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin (dalej jako Regulamin), określa zasady korzystania z serwisu www.imozliwosci.pl i jego subdomenach (dalej jako Serwis) oraz świadczenia przez Administratora na rzecz użytkowników usług, polegających na umożliwieniu im bezpłatnego dostępu do treści zgromadzonych w Serwisie.
2. Serwis jest przeznaczony do wykorzystania w celach edukacyjnych.
3. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Definicje

1. Administrator – Michał Trochonowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Trochonowicz Investing & Marketing, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rolna 21, 21-200 Parczew, NIP: 5391513610, REGON: 380550803, adres e-mail kontakt@imozliwosci.pl, będący jednocześnie dostawcą Usług;
2. Kurs – interaktywny kurs edukacyjny dla Użytkowników z zakresu marketingu internetowego oraz inteligencji finansowej;
3. Serwis – platforma dostępna pod adresem www.imozliwosci.pl, na której zgromadzono materiały i treści niezbędne do przeprowadzenia Kursu;
4. Usługi – usługi elektroniczne świadczone na rzecz Użytkownika, wskazane w pkt III ust. 4 Regulaminu;
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;

III. Zasady korzystania z Serwisu

1. Administratorem Serwisu oraz Usługodawcą jest Michał Trochonowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Trochonowicz Investing & Marketing, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rolna 21, 21-200 Parczew, NIP: 5391513610, REGON: 380550803, adres e-mail kontakt@imozliwosci.pl.
2. Z Serwisu korzystać mogą osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Do skorzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie urządzenia i przeglądarki internetowej, zgodnej ze Specyfikacją wskazaną w pkt VI Regulaminu.
4. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi elektroniczne polegające na:
a) Przeprowadzeniu interaktywnego kursu edukacyjnego;
b) Zamieszczaniu w Serwisie treści i materiałów edukacyjnych;
c) Zapewnieniu dostępu do treści i materiałów edukacyjnych zawartych w Serwisie;
d) Wysyłaniu newslettera przypominającego o realizacji kursu zgodnie z harmonogramem oraz o konieczności ukończenia wszystkich dostępnych lekcji;
e) Zapewnieniu stałego dostępu do Serwisu oraz danych w nim zgromadzonych, w tym kont użytkowników;
5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne. Do zawarcia umowy o korzystanie z Usług dochodzi wraz z akceptacją warunków regulaminu.
6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu po wypełnieniu Formularza kontaktowego, podaniu imienia i adresu e-mail. W odpowiedzi zwrotnej na podany adres e-mail Użytkownik otrzyma link oraz hasło do podstrony w serwisie do pierwszej lekcji w ramach Kursu. Po zakończeniu lekcji, Użytkownik otrzyma link oraz hasło do kolejnej lekcji. Lekcje uważa się za zakończoną po prawidłowym wykonaniu przez Użytkownika wszystkich wskazanych w niej zadań.
7. Po zakończeniu Kursu, tj. wykonaniu wszystkich lekcji, spełnienia warunków dołączenia do zespołu, Użytkownik otrzyma link dostępu do dalszej części Serwisu oraz po wyrażeniu zgody, otrzyma za pomocą wiadomości e-mail unikalne login oraz hasło do własnego konta (subdomeny) w Serwisie.
8. Użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć przydzielone mu konto w Serwisie za pomocą zmiany ustawień konta, lub po skierowaniu do Administratora na adres kontakt@imozliwosci.pl wiadomości o chęci usunięcia konta lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług. Do rozwiązania umowy dochodzi o świadczenie Usług dochodzi w momencie samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika, bądź w momencie poinformowania Administratora o rozwiązaniu umowy.
9. Administrator ma prawo zamieszczania w portalu treści reklamowych, dotyczących usług lub towarów Administratora lub partnerów.

IV. Własność intelektualna

1. Wszelkie materiały zawarte w Serwisie (w tym utwory, teksty, fotografie, grafiki, filmy, logotypy, bazy danych, layout, układ i kompozycja domen) oraz kod źródłowy Serwisu, są chronione obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Wszelkie materiały stanowią własność intelektualną ich twórców. Poprzez uzyskanie dostępu do Serwisu i treści w nim zgromadzonych, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw oraz licencji do udostępnionych im materiałów.
3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z udostępnionych mu materiałów jedynie w ramach Serwisu w granicach dozwolonego użytku osobistego, w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub osiągania jakiegokolwiek przychodu z tego tytułu.
4. W szczególności zabronione jest:
a) kopiowanie;
b) modyfikowanie
c) publiczne odtwarzanie, bądź udostępnianie;
Materiałów zgromadzonych w Serwisie, oraz:
d) pobieranie zawartości baz danych i ich wtórne wykorzystywanie w całości, lub w części.
5. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:
a) zaniechania naruszania;
b) usunięcia skutków naruszenia;
c) naprawienia wyrządzonej szkody:
– na zasadach ogólnych albo
– poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
d) wydania uzyskanych korzyści.
6. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 5, uprawniony może się domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.
7. Za każdy przypadek naruszenia praw autorskich dotyczących materiałów udostępnionych Użytkownikowi za pomocą Serwisu, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Twórcy kary umownej w wysokości:
a) 5000 złotych, w przypadku wykorzystania lub udostępnienia utworu poza Serwisem;
b) 20 000 złotych, w przypadku niedozwolonej modyfikacji lub wprowadzenia zmian w treści lub formie utworu;
c) 20 000 złotych, w przypadku zwielokrotniania lub utrwalania utworu;
d) 50 000 złotych, w przypadku wykorzystania lub udostępnienia utworu w celach związanych z użytkiem komercyjnym;
8. Powyższe żądania są niezależne od ewentualnej odpowiedzialności karnej dokonującego naruszeń, wynikającej z przywłaszczeniu lub wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu, nieuprawnionego rozpowszechniania utworu lub jego opracowania, nieuprawnionego rozpowszechniania lub zwielokrotniania utworu.

V. Warunki techniczne do korzystania z Serwisu

1. Do korzystania z serwisu, konieczny jest dostęp do Internetu i najnowsza wersja przeglądarek internetowych.

VI. Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest Michał Trochonowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Trochonowicz Investing & Marketing, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Rolna 21, 21-200 Parczew, NIP: 5391513610, REGON: 380550803, adres e-mail kontakt@imozliwosci.pl. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Administrator będzie przetwarzać zgromadzone dane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika jedynie w celu prawidłowego świadczenia Usług, w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Dane przechowywane będą przez czas trwania niniejszej Umowy oraz przez 24 miesiące po jej zakończeniu.

3. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do świadczenia Usługi w Serwisie. Podstawę prawną do przetwarzania danych po dniu 25 maja 2018 r. stanowi art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

7. Dane osobowe podawane w formularzu na domenie https://imozliwosci.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

8. Twoje dane są wyłącznie przesyłane do GetResponse, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej 6/A3, 80-387 Gdańsk, KRS 0000187388, NIP 9581468984w celu realizacji usług technicznych, związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz jeżeli korzystasz z opcji ,,płatność elektroniczna” , Administrator udostępni twoje dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności, ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne czy księgowe.

9. Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami.

10. Masz pełne prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych
g) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu skontaktuj się z Administratorem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.


§2. Administrator Danych

1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Administratorem (zwana dalej: „Umową”) lub realizacja umowy zawartej poprzez akceptację przez Ciebie Regulaminu i uiszczeniu płatności, które umożliwiają Ci uczestnictwo w szkoleniach i dostępu do grupy mastermindowej. Podanie wskazanych w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli wyrażasz zainteresowanie uczestnictwem w wydarzeniach lub zainteresowanie otrzymaniem oferty.

2. W związku z Twoim uczestnictwem szkoleniach lub chęcią otrzymania oferty, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

3. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby.
e. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie podczas podawania swoich danych osobowych w domenie www.inmozliwosci.pl

4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@imozliwosci.pl.

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

9. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

10. Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter lub poprzez formularz kontaktowy będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

§3. Pliki cookies

1. Witryna https://imozliwosci.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VII. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać w drodze elektronicznej na adres: kontakt@innowacyjnymarketing.com lub pisemnie na adres: Michał Trochonowicz, ul. Rolna 21, 21-200 Parczew.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wedle wyboru: za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail lub na piśmie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług Serwisu jest prawo polskie.
2. Administrator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości e-mail.
3. Regulamin dostępny jest na stronie www.imozliwosci.pl/regulamin

2018 Projekt Internetowe Możliwości